Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Kripto Akademije™ in kriptoakademije.com, ki delujeta pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o.

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja Kripto Akademije™, ki deluje pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse Produkte podjetja. Za Produkte podjetja veljajo dogodki (seminarji, delavnice, konference in drugi dogodki izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobraževalni programi (avdio in video izobraževalni programi, on-line izobraževalni programi, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Nano IT d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Ti splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: uporabnike, ki naročijo Produkt preko naše spletne strani, uporabnike, ki opravijo prijavo in nakup na posameznem dogodku, in uporabnike, ki se registrirajo za pridobitev brezplačnih materialov (v nadaljevanju Uporabniki).

Ti splošni pogoji urejajo tudi postopek izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oz. vračil.

Splošni pogoji predstavljajo veljavno pogodbo med Organizatorjem in Uporabnikom. Organizator obvešča Uporabnike, da se besedilo pogodbe po sklenitvi ne shranjuje in Uporabniku ni več dostopno.

Uporabniku bodo pred sklenitvijo pogodbe na voljo vse informacije v zvezi z naročilom, vključno s povzetkom naročila, kjer lahko popravi morebitne napake, spremeni Produkte in njihovo količino.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (https://kriptoakademija.vp-node.link/splosni-pogoji-poslovanja). Organizator lahko spremeni te splošne pogoje kadarkoli, pri čemer bo o vsaki spremembi objavljeno obvestilo na spletni strani Organizatorja. V kolikor Uporabnik, po spremembi splošnih pogojev, nadaljuje z uporabo spletne strani Organizatorja in/ali uporabo Produktov, se šteje, da se strinja z novo različico splošnih pogojev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:

 • e-mail: info@kriptoakademija.com
 • št.: 068 141 557
 • naslov za prejem pošte: Nano IT d.o.o., za Kripto Akademijo, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://kriptoakademija.vp-node.link/sl/splosni-pogoji-poslovanja/

2. Osnovni pojmi

Organizator je Kripto Akademija™, ki deluje pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, Slovenija, matična številka: 3644081000, davčna številka: SI 99763435, ki na svojih spletnih straneh ponuja Produkte.
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči Produkte Organizatorja. Določeni pogoji se razlikujejo za Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe. Pojem Uporabnik se nanaša na Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe.
Spletne strani ali Spletna stran je spletna stran, s katero upravlja Organizator. Za potrebe teh splošnih pogojev je to naslednja spletna stran: https://kriptoakademija.com.
Produkt je vsak Dogodek in Izobraževalni program, ki ga ponuja Organizator. Pojem Dogodek in izobraževalni program imata pomen, kot je opredeljen v prvi točki teh splošnih pogojev.
Naročilo je izraz volje Uporabnika po uporabi določenega Produkta. Naročilo lahko Uporabnik odda preko Prijavnice, po elektronski pošti ali preko Internetnega naročila, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Prijavnica je dokument, preko katerega Uporabnik izrazi željo po prijavi na Dogodek.
Internetno naročilo je postopek naročila Izobraževalnega programa in/ali prijava udeležbe na Dogodku.
Dodatni splošni pogoji so splošni pogoji, ki lahko poleg teh pogojev dodatno opredeljujejo in specificirajo pogoje uporabe posameznega Produkta.

3. Narava Produktov

Produkti Organizatorja zajemajo predvsem področja kriptovalut, blockchain tehnologije, financ, in delno tudi prava. Organizator ponuja Produkte v obliki seminarjev in izobraževanj, tudi v on-line obliki.

Vsi Produkti Organizatorja so informativne narave. Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem Dogodku ali z uporabo Izobraževalnih programov.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje Dogodke in Izobraževalne programe ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo pri pridobivanju znanja na področju blockchain tehnologije, kriptovalut in izboljšanju njihovih finančnih rezultatov, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoje rezultate, ki so med drugim odvisni od njihovega znanja, spretnosti, poslovne nadarjenosti, finančne situacije in količine časa in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja.

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih Dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru niso Organizator, njegovi zaposleni ali podizvajalci odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih Dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Rezultati, ki jih dosegajo udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov, se zelo razlikujejo in Organizator ne pozna povprečnih rezultatov udeležencev.

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovimi rezultati in izkušnjami, ki so jih dosegli in imeli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomenijo, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki jih bodo udeleženci dosegali v prihodnosti. Kjer Organizator omenja, finančne ali drugačne rezultate, ki so jih dosegli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov, so te trditve osnovane na informacijah, ki jih je prejel od udeležencev.

Pravice in obveznosti Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbo svojih Produktov, vključno z ukinitvijo posameznega Produkta. Organizator ima pravico ukiniti Produkt vse do trenutka, ko Uporabnik potrdi naročilo in v celoti izvede plačilo za naročeni Produkt, pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih, pa tudi še kasneje.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka, pod pogoji opredeljenimi v teh Splošnih pogojih oz. Dodatnih splošnih pogojih, ki veljajo za posamezni dogodek.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe cenovne politike za Produkte. Organizator lahko spremeni ceno produkta kadarkoli in brez navedbe razlogov. Sprememba cene za posamezni Produkt ne vpliva na Uporabnike, ki so še pred spremembo cene oddali Naročilo.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti Naročilo, po lastni diskreciji. Organizator lahko zavrne naročilo še zlasti, toda ne izključno, kadar:

 • Uporabnik ne izvrši plačila za posamezen Produkt v dogovorjenem roku,
 • Uporabnik izvrši delno plačilo in kljub dodatnemu pozivu na plačilo ne izpolni svoje obveznosti v celoti.

Organizator lahko zaprosi določene Uporabnike za podajo izjave, mnenja o Produktih (v nadaljevanju Izjava). Uporabnik take izjave ni dolžan podati. V kolikor Uporabnik poda Izjavo, se izrecno strinja, da pridobi Organizator neekskluzivno, (teritorialno in časovno) neomejeno pravico do uporabe te Izjave, kar vključuje pravico do objave v digitalnih medijih po izboru Organizatorja, distribucijo, objavo v tiskanih medijih, vključno s knjižnimi deli Organizatorja, in do prilagajanja Izjave.

4. Avtorske vsebine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstev za napake na spletnih straneh (tako v slikovnem kot tekstovnem delu). Organizator ne jamči za delovanje spletnih strani in ne odgovarja za kakršnekoli negativne posledice, ki bi lahko izvirale iz napak ali nedelovanja spletnih strani, vključno a ne omejeno na škodo, ki bi jo povzročili virusni ali drugi škodljivi programi.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

5. Pravice in obveznosti Uporabnika

Uporabnik izrecno soglaša, da samostojno nosi vsa tveganja, ki bi lahko izhajala iz uporabe Produktov, vključno z, a ne omejeno na, neposredno in posredno škodo ter kakršnokoli posledično škodo.

Uporabnik je dolžan v celoti poravnati plačilo za naročeni Produkt ob zapadlosti računa. Organizator si pridržuje pravico proti Uporabniku sprožiti uradne postopke za izterjavo, če Uporabnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.

Uporabnik je dolžan Organizatorju posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih Organizator potrebuje za izvršitev Naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev Naročila, je Uporabnik dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti Organizatorju. V primeru, da Uporabnik ne obvesti Organizatorja o spremembi, Uporabnik v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev Naročila.

5.1 Posebne določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo za Uporabnike – fizične osebe

Uporabnik – fizična oseba ima pravico do odstopa od pogodbe, ne da bi bil dolžan navesti razlog, v roku 14ih dni od sklenitve pogodbe. V primeru prijave na Dogodek se šteje, da je bila pogodba sklenjena z dnem prijave. V primeru Naročila Izobraževalnega programa se šteje, da je bila pogodba sklenjena z dnem pridobitve dostopa do digitalne vsebine.

V primeru naročila digitalne vsebine (Izobraževalni programi Organizatorja), ima Uporabnik – fizična oseba pravico do odstopa od pogodbe, pri čemer velja v tem primeru posebna ureditev. Uporabnik pridobi omejen dostop do naročene digitalne vsebine, ki traja 14 dni od prejema dostopa do digitalne vsebine. Po 14ih dneh Uporabnik -fizična oseba pridobi popoln dostop do naročene digitalne vsebine. Uporabnik – fizična oseba ima možnost pridobiti poln dostop še pred potekom 14-dnevnega roka, v kolikor poda izrecno privolitev, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe. Takšno privolitev lahko Uporabnik – fizična oseba poda preko obrazca, ki je dostopen tukaj. Izpolnjen obrazec Uporabnik – fizična oseba posreduje Organizatorju na mail: info@kriptoakademija.com.

Kadar Uporabnik – fizična oseba odstopi od pogodbe nosi vse stroške vračila blaga, kadar je vračilo blaga potrebno.

Organizator Uporabnike opozarja, da ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojne za reševanje potrošniških sporov.

OPOZORILO: Te posebne določbe veljajo samo za fizične osebe in ne veljajo za naročila pravnih oseb. Skladno z zakonodajo pravne osebe in posamezniki, ki se ne štejejo za potrošnike, pravice do odstopa od pogodbe nimajo. V kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, in želite vračilo denarja, se lahko obrnete na nas, na kontakt: info@kriptoakademija.com. Vašo zahtevo bomo pregledali in po lastni presoji odobrili ali zavrnili.

Poudarjamo, da vračilo denarja za digitalne vsebine, v kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, ni možno.

Poudarjamo, da je vsaka odobrena reklamacija za Uporabnike – pravne osebe izključno v naši diskreciji.

6.1 Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte info@kriptoakademija.com.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s Dodatnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Dodatni splošni pogoji, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave.

6.2 Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@kriptoakademija.com. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, Organizator ne sprejema.

V kolikor ni v splošnih pogojih za posamezni Dogodek drugače navedeno, je skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

6.3 Dogodki, za katere veljajo Dodatni splošni pogoji

Določeni Dogodki Organizatorja so pogojeni s Dodatnimi splošnimi pogoji, zaradi unikatne narave samega Dogodka. Pozivamo vas, da si pozorno preberete te Splošne pogoje kot tudi Dodatne splošne pogoje, preden se odločite za Naročilo. Posebni Dodatni pogoji za posamezen Dogodek so vam dostopni na povezavi.

7. Omejitve odgovornosti

Organizator in njegovi predavatelji niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci. Ne priporočajo določenih kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so na Dogodkih in v Izobraževalnih programih omenjene kriptovalute, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitve glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.

Kljub našemu trudu, vam Organizator in njegovi predavatelji ne morejo zagotoviti donosnosti v prihodnosti. Pri vseh vrstah naložb in trgovanja obstaja tveganje za izgubo. Pretekli rezultati ne napovedujejo donosov v prihodnosti.

Informacije v Dogodkih in Izobraževalnih programih ne pomenijo finančnih ali drugih profesionalnih nasvetov.

8. Končne določbe

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.

V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za nezapisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Izjavljate, da ste pred sprejemom pogojev le-te prebrali, ste z njimi seznanjeni in jih v celoti razumete.

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnih strani ali Produktov kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med Organizatorjem in Uporabnikom. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani https://kriptoakademija.vp-node.link/ pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z našim Varstvom podatkov.

Dodatni pogoji poslovanja

S podpisom prijavnice na programe, ki jih nudimo na spletnih straneh www.kriptoakademija.com se strinjate s temi Dodatnimi splošnimi pogoji poslovanja Kripto Akademije™, ki deluje pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o.

 1. Ti dodatni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.kriptoakademija.com. Prosimo vas, da si skrbno preberete splošne pogoje, preden se odločite za Prijavo.
 2. Pridružujemo si pravico, da spremenimo lokacijo, ki je navedena ob prijavi. O morebitni spremembi lokacije vas bomo obvestili preko kontaktnih podatkov, ki jih boste navedli na prijavnici.
 3. Na programih Postanite kripto pismeni, Prvi koraki pri vlaganju v kripto trg ter “1 na 1” kripto coaching, boste prejeli delovni zvezek z gradivi, ki je vključen v ceno. Morebitna nastanitev, hrana in pijača niso vključene v ceno.
 4. V primeru bolezni ali višje sile si pridružujemo pravico, da spremenimo datum izvedbe programa. V tem primeru vas o tem obvestimo po e-pošti in SMS-ju. Kot višjo silo se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe.
 5. Kotizacije za naše programe morajo biti v celoti poravnane v roku 30 dni od prijave oz. najkasneje dva dni pred začetkom programa (kar je prej). Prijatelje in družinske člane lahko prijavite s 30 % popustom (če ste osnovno kotizacijo poravnali na dan prijave ali ste na dan prijave plačali avans in nato v celoti znesek poravnali v roku treh delovnih dni) v roku 3 delovnih dni od osnovne prijave. Kotizacijo za prijatelja ali družinskega člana je potrebno poravnati v roku 7 dni od osnovne prijave. Vašo prijavo lahko odpoveste v roku 14 dni od prijave, kot je to podrobneje opredeljeno v Splošnih pogojih.
 6. Ko izberete datum udeležbe na programu, ga je možno spremeniti le ob plačilu administrativnih stroškov prestavitve, ki znašajo 10 EUR (prestavljanje lahko povzroča precej organizacijskih težav z dvoranami, zato prosimo, da se držite izbranih terminov).
 7. Gradiva in druga intelektualna lastnina, ki jih boste spoznali na programih, so last Kripto Akademije™, ki deluje pod okriljem podjetja Nano IT d.o.o. Prepovedano je vsako razmnoževanje, kopiranje ali kakršnakoli druga oblika objavljanja gradiv ali dela gradiv brez dovoljenja avtorja. Informacije v gradivih programov so zgolj izobraževalnega namena. Podjetje Nano IT d.o.o., Dejan Marković, in ostali njegovi predavatelji niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci. Ne priporočamo določenih investicij, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne investicije, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitev glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.
 8. Kljub našemu trudu, vam ne moremo zagotoviti donosnosti v prihodnosti. V vseh vrstah investicij in trgovanja obstaja tveganje za izgubo. Pretekli rezultati niso pokazatelji donosov v prihodnosti.
 9. Informacije v naših programih ne pomenijo finančnih ali drugih profesionalnih nasvetov.
 10. Ti pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu: www.kriptoakademija.com/sl/splosni-pogoji-poslovanja/